Fundacja

WIZJA FUNDACJI
Jesteśmy organizacją, która za swój cel obrała objęcie opieką rodziny z najmniejszymi i najbardziej potrzebującymi dziećmi. Mamy świadomość, że dzieci takie po opuszczeniu oddziałów neonatologicznych borykają się z wieloma wyzwaniami rozwojowymi i zdrowotnymi, często potrzebując wielospecjalistycznego wparcia przez całe swoje życie.

Dostępne wsparcie oferowane przez instytucje państwowe z naszych informacji oraz osobistego doświadczenia jest niewystarczające, a często niestety także niedostępne. Z drugiej strony oczywistym jest, w świetle dostępnych badań i opracowań naukowych, że im wcześniej podejmie się szeroko zakrojoną terapię, rehabilitację i stymulację rozwojową dziecka, jak również, udzieli się rodzinie jako całości wsparcia w trudnych chwilach, tym lepiej dzieci i ich rodziny funkcjonują społecznie.

Wiele z tych dzieci ma szansę na zdrowe życie i na prawidłowy rozwój. I o to chcemy dbać i to chcemy jako Fundacja umożliwiać. Dlatego chcemy stworzyć miejsce przyjazne całej rodzinie, które obejmie opieką nie tylko dziecko, ale też jego najbliższych. Chcemy zadbać nie tylko o pomoc medyczną i edukacyjną dla dziecka, ale także zapewnić wsparcie dla całego systemu rodzinnego. Uważamy, że rodzina to całość i jako taka w całości zasługuje na pomoc.

Stworzenie Fundacji to dla nas także niecodzienna możliwość, a zarazem szansa, na doświadczanie niezwykłych rozwiązań, a przede wszystkim ich projektowanie i kreowanie. Możliwość połączenia i wykorzystania wiedzy i doświadczenia z wszystkich dziedzin dedykowanych zdrowiu i rozwojowi człowieka.

Oprócz działań skierowanych bezpośrednio do dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i ich rodzin, chcemy też uświadamiać, edukować i wyposażać w niezbędne umiejętności środowiska profesjonalistów oraz szeroko rozumiane społeczeństwo. Tak, aby rodziny z dziećmi o tak specyficznych potrzebach spotykały się ze zrozumieniem, pomocą i życzliwością.

IMISJA FUNDACJI:
MEDYCYNA + PSYCHOLOGIA + SZTUKA = SPEŁNIONE MARZENIA
Całościowe systemowe wsparcie rodzin z dziećmi ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi.

Stworzenie Fundacji to dla nas także niecodzienna możliwość, a zarazem szansa, na doświadczanie niezwykłych rozwiązań, a przede wszystkim ich projektowanie i kreowanie. Możliwość połączenia i wykorzystania wiedzy i doświadczenia z wszystkich dziedzin dedykowanych zdrowiu i rozwojowi człowieka.

Oprócz działań skierowanych bezpośrednio do dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i ich rodzin, chcemy też uświadamiać, edukować i wyposażać w niezbędne umiejętności środowiska profesjonalistów oraz szeroko rozumiane społeczeństwo. Tak, aby rodziny z dziećmi o tak specyficznych potrzebach spotykały się ze zrozumieniem, pomocą i życzliwością.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce pretium sem non nisi consequat tristique ut at risus. Quisque porta orci imperdiet metus vehicula, ac pellentesque nisi posuere.
CELE FUNDACJI:
Pomagamy dzieciom, tworzymy przestrzeń i projektujemy działania dla wsparcia rozwoju oraz zdrowia dzieci ze szczególnymi potrzebami:
• wcześniaki,
• dzieci z przewlekłymi chorobami,
• dzieci z chorobami genetycznymi,
• dzieci z trudnymi oraz rzadkimi wyzwaniami rozwojowymi,
• dzieci z wyjątkowymi schorzeniami, wadami, trudnościami rozwojowymi,
• wszystkie dzieci wymagające szczególnej opieki, troski i wsparcia.

Wspieramy rodziców:
• w momencie opuszczenia szpitala w zakresie opieki i pielęgnacji dziecka;
• merytorycznie poprzez opiekę specjalistów lub udostępnienie sprawdzonych adresów specjalistów oraz informacji o nowatorskich formach wsparcia i pomocy;
• budujemy sieć wsparcia profesjonalnego i pozaprofesjonalnego dla rodziców;
• tworzymy grupę wsparcia dla rodziców;
• poszukujemy wraz z rodzicami najlepszych terapii, metod leczenia, terapii w fazie badań klinicznych.

Dla społeczeństwa:
• budujemy świadomość społeczną dotyczącą dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, ich rodzin i ich potrzeb;
• tworzymy ofertę edukacyjną dedykowaną dzieciom ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi – placówki edukacyjne
• upowszechniamy wiedzę na temat opieki nad dziećmi z takimi potrzebami w środowiskach lokalnych
• organizujemy wydarzenia kulturalne na rzecz integracji środowiska rodzin dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi oraz na rzecz budowania ich integracji z otoczeniem.

Dla profesjonalistów:
• upowszechnianie wiedzy na temat opieki nad dzieckiem, szczególnie dzieckiem ze specjalnymi potrzebami w zawodach opiekuńczych;
• badania naukowe nad poszerzeniem spektrum pomocy i pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami;
• wsparcie oddziałów neonatologicznych i noworodkowych w kompleksowym informowaniu rodziców o dostępnych środkach pomocy rodzinie;
• stworzenie wielkopolskiego centrum neonatologii i rodziny;
• uświadomienie lekarzy szpitali oraz POZ o dodatkowych przywilejach przysługujących rodzinom dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi;
• wzorcowy systemowy program opieki nad takimi rodzinami;
• doskonalenie sposobów pracy z dziećmi i ich rodzinami.