Statut i sprawozdania

STATUT FUNDACJI
„Fundacja Laboratorium Marzeń”

TYTUŁ I Postanowienia ogólne

Art. 1.
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Laboratorium Marzeń zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez Jolantę Uchman, Pawła Grzegorza Uchmana, Joannę Żółkiewską, Marka Romualda Żółkiewskiego zwanych dalej łącznie „Fundatorami”, a każdy z osobna „Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym w dniu 22 marca 2018r.
2. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego je znaku graficznego (logo), którego formę i treść określa Zarząd.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Rodziny i Polityki Społecznej.

TYTUŁ II Teren działania i siedziba Fundacji

Art. 2.
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

TYTUŁ III Cele Fundacji oraz formy i zakres jej działalności

Art. 3.
Celem Fundacji jest całościowe systemowe wsparcie rodzin z dziećmi wymagającymi szczególnego rodzaju opieki i pomocy w prawidłowym rozwoju.
Art. 4.
1.Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Wspieranie rodziców wcześniaków oraz dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi w momencie opuszczenia szpitala w zakresie opieki i pielęgnacji dziecka;
2. Wspieranie merytoryczne rodziców poprzez opiekę specjalistów lub udostępnienie sprawdzonych adresów specjalistów oraz informacji nowatorskich formach wsparcia i pomocy dzieciom;
3. Budowa i prowadzenie sieci wsparcia profesjonalnego i pozaprofesjonalnego dla rodziców wcześniaków i dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi;
4. Wspieranie rodziców wcześniaków i dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi w uzyskiwaniu należnej im pomocy instytucjonalnej: prawnej, socjalnej, oświatowej;
5. Umożliwianie rodzinom z wcześniakami oraz dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych
dostępu do najnowszy, sprawdzonych oraz skutecznych metod leczenia i rehabilitacji, również poprzez poszukiwanie źródeł finansowania;
6. Konsolidowanie i budowanie poczucia wspólnoty w środowisku rodzin z wcześniakami oraz dziećmi ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi;
7. Budowanie świadomości społecznej dotyczącej dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, ich rodzin i ich potrzeb;
8. Wspieranie oddziałów neonatologicznych i noworodkowych w kompleksowym informowaniu rodziców o dostępnych środkach pomocy rodzinie;
9. Upowszechnianie wiedzy na temat opieki nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi w różnych podmiotach medycznych i oświatowych;
10. Upowszechnianie informacji o dodatkowych przywilejach przysługujących rodzicom dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi w środowisku medycznym ;
11. Stworzenie i rozpowszechnianie wzorcowego systemowego programu opieki nad wcześniakiem oraz dzieckiem ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi;
12. Monitorowanie najnowszych dostępnych metod pracy, rehabilitacji i wspierania rozwoju wcześniaków oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi poprzez testowanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, śledzenie doniesień naukowych, nawiązywanie współpracy z jednostkami prowadzącymi działania w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe;
13. Tworzenie publikacji naukowych, informatorów oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych dla rodzin z wcześniakami i dziećmi ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi oraz dla profesjonalistów;
14. Wspieranie rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami i rzadkimi zaburzeniami/chorobami w uzyskiwaniu kontaktów z zagranicznymi placówkami leczącymi w przypadku braku właściwego rodzaju pomocy na terenie Polski oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków na takie leczenie;
15. Doskonalenie sposobów pracy z wcześniakami i dziećmi ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i ich rodzinami;
16. Upowszechnianie wiedzy na temat opieki nad dzieckiem, szczególnie dzieckiem ze specjalnymi potrzebami w zawodach opiekuńczych;
17. Prowadzenie i współudział w badaniach naukowych nad poszerzeniem spektrum pomocy i pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami;
18. Stworzenie i prowadzenie wielkopolskiego centrum neonatologii i rodziny;
19. Stworzenie i upowszechnianie oferty edukacyjnej dedykowanej dzieciom ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi – placówki edukacyjne;
20. Prowadzenie żłobków, przedszkoli;
21. Umuzykalnianie dzieci i rodziców;
22. Propagowanie aktywnego słuchania muzyki w oparciu o metodę Batii Strauss dla całych rodzin;
23. Zainteresowanie rodziców różnymi formami umuzykalniania dzieci opartymi przede wszystkim na autorskich pomysłach oraz na metodzie: E. J. Dalcroze, Z. Kodaly’a, systemie C. Orffa I teorii E. E. Gordona;
24. Prowadzenie audycji muzycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodzin;
25. Przygotowywanie i rozpowszechnianie nagrań audio, audio – video, słuchowisk, widowisk multimedialnych z repertuarem szczególnie polecanym dla dzieci w zakresie stymulacji ich rozwoju;
26. Upowszechnienie wyników badań dotyczących rehabilitacji i rozwoju z wykorzystaniem muzyki i jej wpływu na rozwój człowieka;
27. Projektowanie modelu kształcenia w żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz placówkach kulturalnych oraz ośrodkach edukacyjnych wraz z prowadzeniem badań potrzebnych do osiągnięcia tych celów;
28. Tworzenie zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych złożonych z uczestników wszystkich zajęć Fundacji;
29. Prowadzenie autorskich zajęć umuzykalniających dla kobiet w ciąży;
30. Prowadzenie autorskich zajęć umuzykalniających dla niemowląt, dzieci i dorosłych wykorzystując oraz projektując najnowsze technologie;
31. Nauczanie gry na wybranych instrumentach oraz prowadzenie zajęć z emisji i higieny głosu;
32. Nieformalna forma edukacji artystycznej dzieci i rodziców;
33. Zwiększanie dostępności oferty kulturalnej Fundacji poprzez organizację i prowadzenie koncertów, eventów, warsztatów, pokazów, konkursów, targów, szkoleń, spotkań;
34. Prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej propagującej szeroko rozumianą edukację muzyczną w społeczeństwie;
35. Prowadzenie działalności edukacyjnej pozaszkolnej.

  1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji.
    3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a osiągane w ten sposób zyski w całości przeznacza na realizację celów Fundacji.

Art. 5.
1. Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

TYTUŁ IV Organy Fundacji

Art. 6.
Organami Fundacji są Zarząd, Rada Fundatorów oraz Rada Nadzorcza.

Zarząd

Art. 7.
1. W skład Zarządu wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
3. Pierwszy skład Zarządu ustalają w oświadczeniu Fundatorzy po złożeniu oświadczenia o ustanowieniu Fundacji.
4. Kolejnych członków Zarządu powołują i odwołują głosując wspólnie Rada Fundatorów i Rada Nadzorcza, przy czym do podjęcia decyzji wymagane jest aby kandydatura uzyskała zwykłą większość głosów przy jednoczesnym poparciu co najmniej 3 członków Rady Fundatorów. W trybie tym dokonuje się również odwołania członków Zarządu powołanych zgodnie z art.7 ust.3.
5. Zarząd wybiera Prezesa Zarządu, który będzie odpowiedzialny za organizację pracy Zarządu.

Art. 8.
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: kierowanie działalnością Fundacji w pełnym zakresie, w tym w zakresie realizacji jej celów, w tym działalnością gospodarczą, o ile fundacja będzie ją prowadziła, oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie majtkiem fundacji w pełnym zakresie, a w szczególności:
a/ zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
b/ kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji, o ile fundacja będzie ją prowadziła;
c/ podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku składników majątku
niematerialnego, ruchomego i nieruchomego Fundacji;
d/ zapewnienie działania Fundacji zgodnie ze Statutem;
e/ zatrudnianie pracowników Fundacji oraz ustalenie ich wynagrodzenia;
f/ powoływanie pełnomocników do poszczególnych spraw;
g/ tworzenie, innych niż terenowe, wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji i określenie ich organizacji (np. Biura Zarządu) oraz nadzorowanie ich działalności, tworzenie i likwidowanie wewnętrznych komitetów;
h/ uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej Fundacji;
i/ uchwalanie rocznych i wieloletnich planów budżetowych Fundacji;
j/ sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie Nadzorczej;
k/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji, w tym regulaminu przyznawania wyróżnień, o których mowa w art. 5;
l/ podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji i podmiotów krajowych i międzynarodowych.

Art. 9.
1. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Zarząd Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, działający łącznie.
3. W sprawach dotyczących nabywania, zbywania nieruchomości oraz zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza kwotę 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) Zarząd przed podjęciem decyzji zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii. Rada Nadzorcza jako organ lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przekazania opinii w formie pisemnej (fax-em, pocztą elektroniczną) w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania prośby o wyrażenie opinii. Opinia Rady Nadzorczej nie ma charakteru wiążącego. W przypadku, gdy w w/w terminie do Zarządu nie wpłynie opinia Rady Nadzorczej lub poszczególnych jej członków przyjmuje się, że zrezygnowali oni z wyrażenia opinii.
4. W umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundatorów lub pełnomocnik wyznaczony przez Radę Fundatorów.
5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w formie pisemnej na posiedzeniu, w trybie obiegowym, w formie telefonicznego, listownego, e-mailowego lub dokonanego za pomocą faksu uzgodnienia ich treści.
6. Wszystkie uchwały podpisywane są przez podejmujących uchwałę, a w przypadku podjęcia ich w trybie obiegowym podpisywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
7. Uchwały wpisywane są do księgi uchwał Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym wysłanym na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem. Zawiadomienie zawiera informację o planowanym przedmiocie posiedzenia.
10. Zawiadomienie o posiedzeniu musi być wysłane do wszystkich członków Zarządu.
11. Jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zarządu i wszyscy wyrażą zgodę co do odbycia posiedzenia Zarządu oraz objęcia określonych kwestii przedmiotem obrad oraz podjęcia określonych uchwał posiedzenie Zarządu może odbyć się nawet bez formalnego jego zwoływania.
12. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością osób, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Art. 10.
Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
a/ pisemnej rezygnacji złożonej na ręce pozostałych członków Zarządu, z dniem określonym w treści rezygnacji, a w przypadku braku takiego oznaczenia z dniem złożenia oświadczenia o rezygnacji;
b/ odwołania przez wspólnie działające Radę Fundatorów i Radę Nadzorczą zgodnie z art. 7 ust. 4;
c/ utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego orzeczenia skutkującego zakazem sprawowania tej funkcji,
d/ śmierci.

Rada Fundatorów

Art. 11.
1. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów oraz Pełnomocników Fundatorów, o których mowa w art. 15 Statutu.
2. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje z chwilą śmierci członka Rady.
3. Do podstawowych zadań Rady Fundatorów należą:
a/ udział w powoływaniu i odwoływaniu członków zarządu;
b/ dokonywanie zmian statutu;
c/ podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji.
4. Rada Fundatorów może powołać Radę Programową Fundacji pełniącą funkcje doradcze.
5. Jeżeli inne zapisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej to Rada Fundatorów wszystkie decyzje podejmuje jednomyślnie. Fundator oraz Pełnomocnik Fundatora może działać przez przedstawiciela.
6. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb i mogą być zwoływane przez każdego z Fundatorów. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundatorów przesyłane są pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym wysłanym na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem. Zawiadomienie zawiera informację o planowanym przedmiocie posiedzenia.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu musi być wysłane do wszystkich członków Rady Fundatorów.
8. Jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Fundatorów i wszyscy wyrażą zgodę co do odbycia posiedzenia oraz objęcia określonych kwestii przedmiotem obrad oraz podjęcia określonych decyzji posiedzenie Rady Fundatorów może odbyć się nawet bez formalnego jego zwoływania.

Rada Nadzorcza

Art. 12
1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Radę Fundatorów, przy czym przy czym do podjęcia decyzji wymagane jest aby każdy kandydat uzyskał on poparcie co najmniej 3 członków Rady Fundatorów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej:
a/ powoływani są na czas nieoznaczony;
b/ nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia linii prostej lub bocznej, ani podległości z tytułu zatrudnienia,
c/ nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. W sprawach nie uregulowanych w sposób szczególny do Rady Nadzorczej i jej członków stosuje się odpowiednia zapisy niniejszego statutu odnoszące się do Zarządu.
5.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a/ udział w powoływaniu i odwoływaniu członków zarządu;
b/ wyrażanie opinii zgodnie z art. 9 ust 3;
c/ wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

TYTUŁ V Majątek i fundusze Fundacji oraz działalność gospodarcza

Art. 13.
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski, oraz inne fundusze pieniężne i składniki
majątkowe.
2. Środkami na realizację celów Fundacji są:
a/ przychody z majątku Fundacji,
b/ przychody z działalności statutowej,
c/ przychody z działalności gospodarczej w przypadku podjęcia jej prowadzenia przezFundację,
d/ spadki, zapisy i darowizny,
e/ dotacje oraz subwencje prywatne i publiczne,
f/ świadczenia rzeczowe i pieniężne osób fizycznych i prywatnych wspierających Fundację,
g/ inne przychody pieniężne i majątkowe.
3. Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku albo o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Zarząd może tworzyć odrębne fundusze w Fundacji przeznaczone na finansowanie konkretnie wskazanych celów i działań Fundacji.
5. Zabrania się:
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi te osoby pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”);
b/ przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
c/ wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą: członkowie organów Fundacji, jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.
6. Fundusz Założycielski wymieniony w Akcie Fundacyjnym ustanawiany jest w kwocie pieniężnej 2 000 zł. Na Fundusz Założycielski składają się: 1000 zł na działalność statutową oraz 1 000 zł na działalność gospodarczą.
7. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną, w tym także w sferze działalności pożytku publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a wszystkie uzyskiwane w ten sposób
zyski przeznacza na realizację celów Fundacji. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są:
a/ pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
b/ wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
c/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
d/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
e/ placówki wychowania przedszkolnego (PKD 85.10.Z);
f/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
g/ praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z);
h/ działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);
i/ pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);
j/ opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z).
9. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na swoją działalność statutową.
10. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

TYTUŁ VI Postanowienia końcowe

Art. 14.
1. Zmiana statutu wymaga jednomyślnej decyzji Rady Fundatorów.
2. Jeżeli ze względu na śmierć lub ciężką chorobę członka Rady Fundatorów nie jest możliwe dokonanie zmiany statutu w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania Fundacji (w szczególności powołania członków organów Fundacji) lub jej likwidacji to Zarząd wraz z Radą Nadzorczą uprawnieni są do podjęcia decyzji o zmianie statutu w w/w niezbędnym zakresie. Do podjęcia takiej decyzji wymagane jest uzyskanie akceptacji ze strony co najmniej 2 członków Zarządu oraz 2 członków Rady Nadzorczej.

Art. 15.
1. Fundator może wskazać osobę (nazywaną „Pełnomocnikiem”), która przejmie wykonywanie jego praw i obowiązków z momentem śmierci Fundatora.
2. Wskazanie, odwołanie, zmiana osoby Pełnomocnika następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi.
3. Z momentem śmierci Fundatora powołany przez niego Pełnomocnik nabywa uprawnienia wskazane w art. 15 ust.1.

Art.16.
1. W razie trwałego wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów.
2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, który jest zobowiązany do zakończenia wszystkich działań Fundacji.

Art. 17.
1. Fundacja może zawierać umowy i porozumienia z innymi organizacjami oraz instytucjami dotyczące wspólnego realizowania podobnych celów.
2. Fundacja może tworzyć inne fundacje, a także nabywać udziały i członkostwo w spółkach
oraz innych podmiotach.
3. Fundacja może przystępować do podmiotów, których działalność może służyć realizacji celów Fundacji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie właściwe postanowienia prawa, w szczególności ustawy o fundacjach.

Art. 18.
Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 19.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Sprawozdania finansowe