Fundacja Laboratorium Marzeń

„Marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości.”
Helder Camara

Fundacja Laboratorium Marzeń

Jesteśmy organizacją, która za swój cel obrała objęcie opieką rodziny z najmniejszymi i najbardziej potrzebującymi dziećmi.

Mamy świadomość, że dzieci takie po opuszczeniu oddziałów neonatologicznych borykają się z wieloma wyzwaniami rozwojowymi i zdrowotnymi, często potrzebując wielospecjalistycznego wparcia przez całe swoje życie.

Fundacja Laboratorium Marzeń to Całościowe systemowe wsparcie rodzin z dziećmi ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi.

Chcemy uświadamiać, edukować i wyposażać w niezbędne umiejętności środowiska profesjonalistów oraz szeroko rozumiane społeczeństwo.

Wizja Fundacji

Dostępne wsparcie oferowane przez instytucje państwowe z naszych informacji oraz osobistego doświadczenia jest niewystarczające, a często niestety także niedostępne. Z drugiej strony oczywistym jest, w świetle dostępnych badań i opracowań naukowych, że im wcześniej podejmie się szeroko zakrojoną terapię, rehabilitację i stymulację rozwojową dziecka, jak również, udzieli się rodzinie jako całości wsparcia w trudnych chwilach, tym lepiej dzieci i ich rodziny funkcjonują społecznie.

Wiele z tych dzieci ma szansę na zdrowe życie i na prawidłowy rozwój. I o to chcemy dbać i to chcemy jako Fundacja umożliwiać. Dlatego chcemy stworzyć miejsce przyjazne całej rodzinie, które obejmie opieką nie tylko dziecko, ale też jego najbliższych. Chcemy zadbać nie tylko o pomoc medyczną i edukacyjną dla dziecka, ale także zapewnić wsparcie dla całego systemu rodzinnego. Uważamy, że rodzina to całość i jako taka w całości zasługuje na pomoc.

Stworzenie Fundacji to dla nas także niecodzienna możliwość, a zarazem szansa, na doświadczanie niezwykłych rozwiązań, a przede wszystkim ich projektowanie i kreowanie. Możliwość połączenia i wykorzystania wiedzy i doświadczenia z wszystkich dziedzin dedykowanych zdrowiu i rozwojowi człowieka.

Oprócz działań skierowanych bezpośrednio do dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i ich rodzin, chcemy też uświadamiać, edukować i wyposażać w niezbędne umiejętności środowiska profesjonalistów oraz szeroko rozumiane społeczeństwo. Tak, aby rodziny z dziećmi o tak specyficznych potrzebach spotykały się ze zrozumieniem, pomocą i życzliwością.

MEDYCYNA + PSYCHOLOGIA + SZTUKA = SPEŁNIONE MARZENIA

Wiemy, że dziecko, które rozwija swoje pasje, spełnia marzenia nabiera pewności siebie, wiary we własne siły, nadziei, że da radę, że potrafi osiągnąć coś niemożliwego. Są to umiejętności ,które okazują się niezbędne w procesie leczenia i rehabilitacji. Pojawia się motywacja do ćwiczeń, do nabywania nowych umiejętności, bo jest cel. Tym celem jest spełnienie marzenia.

Cele fundacji

Pomagamy dzieciom, tworzymy przestrzeń i projektujemy działania dla wsparcia rozwoju oraz zdrowia dzieci ze szczególnymi potrzebami:

 • wcześniaki,
 • dzieci z przewlekłymi chorobami,
 • dzieci z wadami genetycznymi,
 • dzieci z wyjątkowymi schorzeniami, wadami, chorobami metabolicznymi,
 • dzieci z ADHD, dysleksją, dysgrafią
 • dzieci ze spektrum autyzmu
 • dzieci wymagające szczególnej opieki, troski i wsparcia

Wspieramy rodziców:

 • w momencie opuszczenia szpitala w zakresie opieki i pielęgnacji dziecka;
 • merytorycznie poprzez opiekę specjalistów lub udostępnienie sprawdzonych adresów
 • specjalistów oraz informacji na temat najnowszych form wsparcia i pomocy;
 • budujemy sieć wsparcia profesjonalnego i pozaprofesjonalnego dla rodziców;
 • tworzymy grupę wsparcia dla rodziców;
 • poszukujemy wraz z rodzicami najlepszych terapii, metod leczenia, terapii w fazie badań klinicznych.

Dla społeczeństwa:

 • budujemy świadomość społeczną dotyczącą dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, ich rodzin i potrzeb;
 • walczymy ze stereotypami na temat osób niepełnosprawnych
 • tworzymy ofertę edukacyjną dedykowaną dzieciom ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi
 • upowszechniamy wiedzę na temat opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w środowiskach lokalnych
 • organizujemy wydarzenia kulturalne na rzecz integracji środowiska rodzin dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi oraz na rzecz budowania ich integracji z otoczeniem, umożliwiając osobom niepełnosprawnym „wyjście z cienia”

Dla profesjonalistów:

 • upowszechnianie wiedzy na temat opieki nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami w zawodach opiekuńczych;
 • badania naukowe nad poszerzeniem spektrum pomocy i pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi,
 • wsparcie oddziałów neonatologicznych i noworodkowych w kompleksowym informowaniu rodziców o dostępnych środkach pomocy rodzinie;
 • stworzenie wielkopolskiego centrum neonatologii i rodziny;
 • uświadomienie lekarzy szpitali oraz POZ o dodatkowych przywilejach przysługujących rodzinom dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi;
 • wzorcowy systemowy program opieki nad rodzinami z dziećmi z trudnościami rozwojowymi;
 • doskonalenie sposobów pracy z dziećmi i ich rodzinami.